Terug
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VeDe-it / Kristof Van Driessche

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VeDe-it / Kristof Van Driessche  en op alle gesloten overeenkomsten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Alle uitingen van VeDe-it op de website of in advertenties gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Al onze verkopen, leveringen en diensten, onze catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld op de site. Op de website worden de meest actuele algemene voorwaarden vermeld.

De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit locale voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de levertermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

Indien onze prijzen zouden stijgen om redenen onafhankelijk van onze wil, bv. stijging van de grondstofprijs, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in verhouding met deze stijgingen.

De prijzen op de website van VeDe-it zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailings kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailings zijn doorgevoerd.

Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook
niet mogelijk blijkt te zijn, zal VeDe-it in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

VeDe-it  is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

Elke klacht is pas geldig indien neergelegd binnen de 8 dagen na levering, door middel van aangetekend schrijven. Zo niet wordt de klacht als nietig en onbestaande beschouwd.

De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen te melden.

Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen contant betaalbaar.
Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

VeDe-it behoudt zich het recht om bij bepaalde bestellingen een voorafbetaling te vragen ten bedrage van 50% van de totale verkoopprijs.

Indien de bestelling het ontwerpen van een website betreft, en de oplevering nog niet is gebeurd 3 maanden na de bestellingsdatum, zal VeDe-it een voorschot-factuur opmaken die  ¾ van de totale verkoopprijs bedraagt.VeDe-it maakt gebruik van servers van derden waarnaar de pagina’s van de ontworpen sites worden ge-upload.  Indien de ontworpen site op de server-ruimte van de klant (bvb. Telenet, Skynet of andere providers) dienen ge-upload te worden, zal de klant de geldige login-en paswoordgegevens overmaken aan VeDe-it. VeDe-it kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens op deze servers, noch voor de werking van de voorgenoemde servers. Op geen enkel moment kan er discussie ontstaan over de gegeven login en paswoord en de daartoe gegeven toestemming om webruimte te creëren/wijzigen.

De aangekochte domeinnamen alsook de webruimte op om het even welke server zijn de volledige verantwoordelijkheid van de klant, hij zal deze bij een hosting-firma aanschaffen en de nodige kosten volledig voor zich nemen, tenzij het anders (schriftelijk) werd overeengekomen.
Indien er type-fouten voorkomen in de site, is het de koper die VeDe-it per mail op de hoogte brengt, we zetten deze fouten recht op de kortst mogelijke termijn.

De facturatie van een website gebeurt op de dag van het online plaatsen van de ontworpen pagina’s op de vooraf afgesproken domeinnaam. VeDe-it kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de al dan niet vermelding in zoekmachines/-robots.

Het verzenden van de factuur geldt als uitnodiging tot betaling in goede
en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in één maal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand.
Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigde saldo, met een minimum van 100 euro, te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen. Verder worden ook alle kosten voor het starten van een rechtsgeding en de uitvoering, alsmede alle kosten en ereloon van de advocaat, waarop wij beroep dienen te doen op u verhaald.

In afwijking van artikel 1583 BW blijft VeDe-it eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding.
De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Als verkoper wordt verstaan : Kristof  Van Driessche – VeDe-it, als koper : de klant.

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Dendermonde.


We willen er nadruk op leggen dat bij een eventuele uitvoer van producten en documentatie van Amerikaanse oorsprong de bepalingen van het US Departement of Commerce opgevolgd moeten worden.

Garantie wordt uitsluitend verleend op door ons verkochte goederen en is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de fabrikant of leverancier.
De garantie is beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan ontwerp- of productiefouten en beperkt zich tot omwisseling of herstelling afhankelijk van garantie verleend door fabrikant of leverancier, met uitsluiting van kosten alle aard : verplaatsingskost, transportkost, uurloon, wettelijke heffingen, invoerrechten, BTW, enz. De garantie procedure per merk kan steeds geraadpleegd worden op de site van de leverancier of fabrikant waarvan sprake.


Deze garantie is niet van toepassing indien:
· het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade
· wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht
· sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing
· het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid
· sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
· VeDe-it  niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
Als consument heb je het recht aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Stuur de zending voldoende gefrankeerd terug naar VeDe-it – Kristof Van Driessche, Tussenbeekstraat 9, 9340 Wanzele, België, samen met een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending. Er wordt een kredietnota opgesteld en VeDe-it stort het geld terug op rekening binnen de 30 dagen. Transactiekosten voor krediet betalingen en transportkosten worden niet terugbetaald.
Voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.
Voor alle klachten en geschillen, kun je terecht op bovenvermeld adres. Niet-beperkende lijst van goederen die NIET in aanmerking komen voor het retourrecht: software, speciaal ongebruikelijke artikels, producten beschermd door de auteursrechtwetgeving, geen originele verpakking, geopende of gebruikte artikels, beschadigde artikels en eender welke vorm die kan beschouwd worden als een niet-originele toestand van het artikel.

Persoonlijke gegevens worden in het klantenbestand van VeDe-it opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt VeDe-it de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi of e-mails. VeDe-it is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi of op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van VeDe-it beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door VeDe-it al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
Webdesign & Informatica
2013 - Copyright & Webdesign VeDe-it
+32 (0)474 85 19 88 info@vede-it.be
Algemene Verkoopsvoorwaarden